258 en - Ambachtsschool (Nieuwe Haven no. 95). Opgericht.il September 1883. (Directeur Th. A. H. van Harderwijk.) De avondteekenschool met de daarbij behoorende cursussen werd bezocht door 39 leerlingen, een aantal, dat tot dusver niet werd bereikt. Den 1 October 1914 ving het onderwijs overeenkomstig een nieuw programma aan. De naam burgeravondschool verviel, en luidt thans zooals hierboven aangegeven. De inrichting omvat een twee- en een vijfjarigen cursus, met vervolgklassen. De leerlingen zijn verdeeld als volgt: 190 aan de avondteekenschool, 40 aan de vervolgcur sussen en 167 aan de cursussen voor volwassenen. De subsidie bedraagt f300.van het Rijk, f750. van de Provincie en f 11.500.van de Gemeente. De directeur en de leeraren der ambachtsschool geven aan deze inrichting onderwijs. Voor de avondteekenschool werd aan subsidie ontvan gen: van het Rijk f3000.van de Provincie f750. van de Gemeente fl 1.500. Het personeel der school bestond uit een directeur en 28 leeraren. De cursus sloot met 482 leerlingen, van wie 126 met getuigschrift werden ontslagen. De nieuwe cursus begon met 557 leerlingen, onder wie 212 nieuwe. Aan 58 leerlingen werd gratis plaatsing op de school verleend. Bij bovengenoemde leerlingen moeten nog gevoegd worden: 35 van de chauffeurs-cursussen, 33 van de cur sussen voor boekbinders. In totaal wordt de school dus bezocht door 625 leerlingen. De school genoot subsidiën van het Rijk tot een bedrag van f35.500 van de Provincie Zuid-Holland f3.765, van de gemeente ’s-Gravenhage f 42.374, Avondteekenschool met practische en vervolgcursussen cursussen voor volwassenen, verbonden aan de Ambachtsschool.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 254