260 Bijzondere Hoogere Burgerschool, met 5- en 3-jarigen cursus en 2-jarigen handelscursus. (Laan van Meerdervoort 104). aantal onderwijzers bedroeg 4. De subsidiën bedroegen f 400.van de Gemeente, f 150,van de Provincie en f 400 van het Rijk. De teekenschool der vereeniging van den H. Vincentius a Paulo (Westeinde 173) werd bezocht door 100 leerlingen, terwijl aan de school 5 onderwijzers waren verbonden. Zij genoot aan subsidie f1000,van het Rijk; f 150, van de Provincie en f 250,van de Gemeente. De teekenschool (burgeravondschool) der St. Joseph’s Gezellen-vereeniging (Maasstraat la) werdt bezpcht door 92 leerlingen, terwijl 9 onderwijzers aan de inrichting waren verbonden. Zij genoot aan subsidiën f 1000,— van het Rijk; f400,van de Provincie en f 1000,van de Gemeente. De teekenschool der Patronaats-commissie van den R.-K. Vriendenbond „St. Pancratius’, Teniersstr. no. 13 werd bezocht door 69 leerlingen. Getal onderwijzers 5. Zij genoot aan subsidiën f 300,van het Rijkf 112.50 van de Provincie en f 300,van de Gemeente. Teekenschool van de Vereeniging „de Patronaats- commissie.” Aantal leerlingen 42. Zij genoot aan sub sidie: van het Rijk f 650,van de Provincie f 200, en van de Gemeente f 550, Het instituut „de Haagsche Teekencursus” (avond cursus), gevestigd aan de Galileïstraat no. 2a, werd bezocht door 83 leerlingen. Het aantal leeraren bedraagt 8. De cursus geniet geen subsidie. Omtrent de Acadamie van Beeldende Kunsten wordt verwezen naar het Verslag van den Raad van Beheer, als no. 52 onder de bijlagen van dit verslag opgenomen. Aantal leeraren 28: eene leerares. Het getal leerlingen bedroeg over het jaar 1914 gemiddeld: in de eerste handelsklasse 24 in de tweede handelsklasse 23. Het eindexamen van de 2-jarige handelsschool werd in Juni 1914 afgelegd door 28 mannelijke en 4 vrouwelijke candidaten, van wie onderscheidenlijk 21 en 3 slaagden. Het eindexamen van de H.B.S. met 5-jarigen cursus

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 256