262 Christelijk Gymnasium Groot-Hertog innelaan 8. Rector: Dr. E. H. Renkema. Rijks schooltoezicht. Inspecteur der Gymnasia: Dr. C. J. Vinkesteijn. Gymnasium. (Laan van Meerdervoort 57). Rector: Dr. Th. P. H. van Aalst. Met 1 September 1914 is het gebouw Groot-Hertoginne- laan 8 in gebruik genomen, daartoe door de Vereeniging aangekocht. Het onderwijzend personeel bestaat uit 12 leeraren en eene leerares. Het aantal mannelijke leerlingen bedraagt 83, en eene toehoorderes. Vijf leerlingen konden tot de Universiteit worden toegelaten. (van de Vereeniging voor Christelijk voorbereidend Universitair Onderwijs te Utrecht, Directeur- Secretaris: Mr. J. Schokking, te Leiden. Het door Curatoren uitgebrachte verslag, omtrent den toestand van het Gymnasium is als no. 46 onder de Bijlagen opgenomen. De kosten van het onderwijs bedroegen f7.895.635, buiten de bezolding der leeraren, terwijl de opbrengst van het schoolgeld bedroeg f44.181.26. Het tekort werd door de gemeente gedragen. Het College van Curatoren bestond op 31 December uit de heeren: Jhr. Mr. D. G. van Teijlingen, VoorzitterJhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland, Onder- Voorzitter; Mr. J. JE. A. Lisman, Secretaris; A. J. Doorman, Jhr. Mr. W. Th. Gevers Deijnoot, Jhr. Mr. H. de Ranitz, Jhr. Mr. P. L. van Meeuwen. III. Scholen, volgens de Wet tot regeling van het Hoogek Onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 258