263 II. Kunsten en Wetenschappen. Deze school is bestemd voor de opleiding van toe komstige Dienaren des Woords. Aantal docenten 4. Aantal studenten 18. Tot candidaat in de H. Godgeleerdheid werden drie studenten bevorderd. Drie studenten legden met goed gevolg het semi-candidaatsexamen af. Het College van Curatoren bestond aan het einde des jaars uit de heeren Predikanten: R. E. Sluiter, J. W. Geels, (Voorzitter), F. Lengkeek, M. Schouten, F. A. Bakker (Secretaris), J. J. v. d. Schuit, J. Janssen. Het Koninklijk Conservatorium voor Muziek. Wij verwijzen naar het verslag, uitgebracht door de Commissie van Toezicht, opgenomen als bijlage no. 51. De Akademie voor Beeldende Kunsten. Wij verwijzen naar het verslag, uitgebracht door den Raad van Bestuur, opgenomen als bijlage no. 52. Schoonheidscommissie. Een verslag van deze commissie treft men aan onder no. 37 van de bijlagen. Theologische school der Christelijk Gereformeerde kerk in Nederland (Valkenboschlaan no. 143). Op 1 September 1914 bestond het College van Cura toren uit de heeren: Mr. R. van Veen, Voorzitter, Dr. E. J. W. Posthumus Meyes, Secretaris, Dr. G. A. Hulsebos, 2e Voorzitter, en Mr. C. Voute, terwijl het College van Directeuren bestond uit de heerenle Voorzitter, J. S. F. Hoogstraten, 2e Voorzitter, J. P. C. ten Geusendam, Penningmeester, Jhr. Mr. F. H. Radermacher Schorer v. Nieuwerkerke, Mr. J. Schokking, Secretaris, D. J. Middelbeek en Ds. A. B. te Winkel. Voor bijzonderheden wordt verwezen naar bijlage no. 47.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 259