24 f 1300.— - 1050— 700— 900— 750— 700— Personeel, werkzaam ten kantore van den Gemeente- Definitief werd benoemd tot schrijver: J. M. van Baten- bukg, met ingang van 1 Januari 1915. Benoemd werd tot schrijver voor den tijd van één jaar: J. Tazelaar, met ingang van 1 April. 1100— 1000— 700— 750— 700— e. ontvanger. Een kamerbewaarder benevens f 250 wegens gemis van vrije woning. Een concierge van het Raadhuis benevens vrije woning, vuur en licht. Een concierge van het Gebouw Korte Voorhout no. 1 (waarin zijn geves tigd 2 afdeelingen der Gemeente secretarie) benevens vrije woning, vuur en licht. Een concierge van het gebouw Nieuwe Markt no. 2 (waarin een afdeeling der Gemeentesecretarie is gevestigd) benevens vrije woning, vuur en licht. Een concierge, tevens bode, van het gebouw Groote Markt no. 8 (waarin een afdeeling der Gemeentesecretarie is gevestigd) benevens vrije woning, vuur en licht. Een concierge van het gebouw Java- straat 26 (waarin de vergaderingen van den Gemeenteraad worden ge houden) en f 100 toelage, benevens vrije woning, vuur en licht. Vier boden, ieder Zes boden, ieder Twee boden, ieder Een bode, belast met portiersdiensten Een hulpbode voor Scheveningen Een tijdelijke bode op een weekloon van f 11. Een tijdelijk beambte, dienstdoende als portier van het Raadhuis, tegen eene vergoeding van f 1.per dag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 25