264 Door het Bestuur van de „Koninklijke Nationale Zang school" wordt medegedeeld, dat de Vereeniging aan het einde van 1914 195 leden telde en wel 132 dames en 63 heeren. Het aantal donateurs is door woonplaatsver andering en sterfgeval met 12 verminderd. Na 1 Augustus 1914 deed de mobilisatie- en oorlogs toestand zijn invloed ook gelden op den toestand der Zangschool. Vele leden van het mannenkoor moesten onder de wapenen komen en een stilstand in de be taling der contributiën trad onmiddellijk in, hetgeen de kas der Zangschool groote schade berokkende. Het eerste concert werd gegeven op Dinsdag 24 Fe bruari 1914, in de Groote Zaal van het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap, bij welk concert Mevr. Wilhelmina van der Hoeck, sopraan, Amsterdam, de heer Chr. W. F. de Vos, tenor, Antwerpen, en de heer H. A. Wegerif Jr., piano, Den Haag, medewer king verleenden. Op Woensdag 6 Mei 1914 werd in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen een concert gegeven ten bate van de Centrale Vereeniging voor Gezondheids- kolonies voor Zwakzinnigen. Voor dit concert was een Eere-Comité gevormd, waarvoor door Z.K.H. den Prins der Nederlanden het Eere-Voorzitterschap en door den Burgemeester der Residentie, Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, het Voorzitterschap werd aanvaard. De netto-opbrengst bedroeg f 500. Medewerking aan dit concert werd verleend door Mevr. Nic. v. d. Houten- Sieno, sopraan, Rotterdam, den heer H. Emmerink, bariton, Arnhem en den heer H. A. Wegerif, piano, Den Haag. Op Zondag 26 Juli 1914 heeft de Zangschool in den tuin van het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genoot schap een vocaal en instrumentaal concert gegeven met Het verslag van de Commissie ran Beheer over het Gemeentemuseum wordt als no. 24 onder de bijlagen aangetroffen. Onder no. 44 der bijlagen is opgenomen een verslag van het Haagsch Comité voor de Nationale Feesten en onder no. 45 het verslag der Vereeniging „Haagsche Volksspeelterreinen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 260