265 I medewerking Rotterdam, Op Zondag 13 September 1914 had weder, eveneens met medewerking van het genoemde Muziekkorps, een vocaal en instrumentaal concert in de groote zaal van het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap plaats, waarvoor aan 500 militairen vrije toegang werd verleend. Alle concerten, die geleid werden door den Directeur der Zangschool, den heer André Beijersbergen van Hene gouwen, werden door een talrijk publiek bijgewoond. Nog werd op 6 October 1914 in de recreatiezaal van de Oranjekazerne voor de talrijk opgekomen militairen een uitvoering gegeven. De oefeningsavonden, voor het mannenkoor des Dins dags-, voor het vrouwenkoor des Woensdagsavonds, ge houden in de Gemeentebewaarschool aan de Volders- gracht, werden over het algemeen trouw bezocht. De algemeene toestand der Zangschool kan gunstig genoemd worden. Uit het verslag over 1914 van den staat en de ver richtingen der Vereeniging tot het vormen van een Museum roor Moderne Kunst blijkt, dat het Bestuur aan' het einde des ja-ars als volgt was samengesteld: Jhr. Mr. .1. A. de Jonge, voorzitter; Jhr. S. M. S. de Ranitz, vice-voorzitterR. Ives Browne, secretaris en Mr. G. E. ridder Huijssen van Kattendyke, penningmeester. Het aantal leden bedroeg 141 tegen 145 in 1913, zoodat de bijdragen verminderden tot f 806. De rekening over het afgeloopen jaar leverde een batig saldo op van f 2021,69. Voor het Museum werd aangekocht: „Winter bij Nieuwkoop” van G. Roermeester. Andere aankoopen hadden niet plaats. In het verslag over 1914 van het Haagsch Museum ran Kunstnijverheid vinden wij vermeld, dat in de samen stelling van het Bestuur geen verandering kwam. Het ledental verminderde in 1914 met twree. Het bezoek aan het Museum is vooral door den oorlogs toestand sinds de maand Augustus, vergeleken met andere jaren, betrekkelijk gering geweest. Op initiatief van den Secretaris wrerd in het Museum van het Muziekkorps „Blumentritt” uit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 261