266 I een tijdelijke tentoonstelling gehouden van oude Japan sche uithangborden en winkelreclames, welke daartoe welwillend waren afgestaan door den heer W. A. van Veen te Amsterdam. Deze tentoonstelling, welke van 26 Maart tot 8 April duurde, werd o.m. bezocht door de leerlingen van de hoogste klasse van de Industrie school voor meisjes en door de leerlingen der academie van Beeldende Kunsten. Over het gebruik van het Museum kan worden me degedeeld, dat aan verschillende’ afdeelingen van de Academie van Beeldende Kunsten geregeld voorwerpen uit de verzameling worden uitgeleend, ten behoeve van het onderwijs inde kunstgeschiedenis en voor de teeken- en schilderlessen. Ten geschenke werden ontvangen drie gipsafgietsels en twee ijzeren lantaarns Louis XVI. Uit het jaarverslag van het Museum ten bate, van liet Onderwijs (Nieuwe Markt 2) blijkt, dat het vereenigings- jaar 1913/T4 voor het Museum wederom een belangrijk jaar mag genoemd worden. Het aantal leden bedroeg aan het einde van het 'vereenigingsjaar 321. Een catalogus der verzamelingen kwam gereed en werd aan alle hoofden van openbare en bijzondere scholen, alsmede aan het onderwijzend personeel tóegezonden. De toestand der financiën is, dank zij het subsidie der Gemeente, bevredigend. Ook de afd. ’s-Gravenhage van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen kende weder dit jaar der vereeniging een subsidie van f 25.toe. De bovenlokalen van het gemeentegebouw aan de Nieuwe Markt bleven ter beschikking van de Vereeniging. In Januari werd de maatregel ingevoerd om de leer lingen der lagere scholen op hunne vrye middagen (met uitzondering van den Zaterdagmiddag) zonder geleide toe te laten, terwijl de kostelooze toegang dezer leer lingen, in verband met de mobilisatie, welke een ge wijzigde lesrooster van de verschillende scholen ten gevolge had, uitgebreid werd tot alle werkdagen van 1012 en van 24 uur, met uitzondering van Maandag, wanneer het Museum, behalve voor klasgewijze bezoe ken, gesloten is. Het aantal bezoeken aan het Museum, dat in het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 262