267 werken vereenigingsjaar 19111912 7612 en in 19121913 7434 bedroeg, was in het afgeloopen jaar 10.636; welk aanzienlijk cijfer bereikt werd door de buitengewone talrijke bezoeken van leerlingen van inrichtingen van lager onderwijs. In het jaarverslag over 1914 van het Schilderkundig Genootschap „Pulchri Studio”, vinden wij o.m. vermeld, dat als lid zijn toegetreden3 donateurs-sociteitsleden, 9 buitengewone leden en 3 kunstlievende leden, te zamen 18 leden: terwijl door overlijden, opzegging of om andere reden afvielen: 1 eerelid, 13 donateurs-so- eiteitsleden, 2 donateurs, 2 werkende leden, 7 buiten gewone leden, 10 sociteitsleden en 8 kunstlievende leden, samen 43 leden. In de Kunstzalen werden achtereenvolgens de vol gende Tentoonstellingen en Kunstbeschouwingen, van het Genootschap uitgaande, gehouden: 1521 Januari, tentoonstelling van schetsen, studies, teekeningen en eene decoratieve wandschildering „Het opkomend Holland der 14e eeuw” door Antoon Molkenboer. 24 Januari19 Februari, tentoonstelling van schilde rijen en beeldhouwwerken, vervaardigd door werkende leden (serie B). 2026 Februari, eere-tentoonstelling van schilderijen, studies en schetsen door G. J. Roermeester. 31 Maart, kunstbeschouwing: portefeuille der werken de leden. 916 April en 22 April—10 Mei, tentoonstelling van schilderijen en pastels, vervaardigd door Fransche schil ders (.collectie Marcel Bernheim, Parijs). 24 April, kunstbeschouwing: portefeuille van den heer A. Mos te Arnhem. 24 Juni16 Juli, eere-tentoonstelling van door G. Henkes. 210 October, tentoonstelling der te verloten kunst werken ten bate der vluchtelingen op Nederlandsch grondgebied. 29 October23 November, tentoonstelling van aquarel len, teekeningen, grafische kunst en beeldhouwwerken door werkende leden. 413 December, tentoonstelling van studies en schet sen, vervaardigd door werkende leden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 263