268 In het verslag over het vereenigingsjaar 19131914 van de Vereeniging „Haagsche Kunstkring’’ (Koninginne gracht 12a) is o.m. vermeld, dat het ledental op 1 Augustus 1914 250 bedroeg tegen 283 op 1 Augustus 1913. Door bestuurderen der afdeeling Schilder- en Beeld houwkunst werd besloten tot het houden van eene groepententoonstelling, waaraan alle leden dezer afdeeling konden deelnemen. Door gebrek aan een expositie-lokaal werden dit jaar geen tentoonstellingen gehouden. Als 14 December4 Januari, tentoonstelling van grafische kunst (Collectie Internationale Tentoonstelling van het Boek en de Grafische vakken te Leipzig, in 1914, Ned. afdeeling) en van de aangekochte werken voor het verlotingsfonds van „Pulchri Studio”. Over de werkzaamheden van het Comité voor Buiten- landsche Kunst-tentoonstellingen valt het volgende te vermelden De werkzaamheden der Commissie bepaalden zich tot het maken van voorbereidingen voor de deelneming aan de Internationale Tentoonstelling in 1915 te San Francisco. De daarvoor door de Regeering samengestelde Commissie bestaat uit de leden van bovengenoemd Comité en twee leden van de Vereeniging St. Lucas te Amsterdam. Het programma voor de tentoonstelling werd aan de Neder- landsche Kunstenaars toegezonden. Nadat de inzendings- termijn verstreken was, werden de toegezonden werken door eene Jury, waarin de inzenders vertegenwoordigd waren, beoordeeld. De Regeering verleende eene subsidie tot een maximum bedrag van f 20.000. Ter beschikking van de Commissie werden gesteld vier zalen in het Gebouw voor Schoone Kunsten, zoodat de Grafische-Kunst afzon derlijk tentoongesteld kon worden. Uit zijn midden wees de Commissie de heer W. Witsen aan om de Neder landsche Kunstenaars bij de opening te vertegenwoor digen. In den heer De Vries werd een alleszins geschikt persoon gevonden om gedurende de tentoonstelling de belangen der Nederlandsche Kunstenaars te behartigen. De inrichting der zalen belooft, dank zij de subsidie der Regeering, eenvoudig en smaakvol te zijn, zoodat men verwachten mag, dat de Nederlandsche Kunst op eene haar waardige wijze ondergebracht zal zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 264