270 Vanwege liet Bestuur van het volgende medegedeeld: In het Bestuur had geen verandering plaats. De financiëele toestand van de Vereeniging is be vredigend. Het ledental bleef ook in 1914 ongeveer gelijk aan dat van het vorig jaar. Van de bibliotheek werd een goed gebruik gemaakt, evenals van de kosteloos aangeboden uitvoeringen, welke zich bepaalden tot voordrachten, tooneelstukjesen muziek. stuur de volgende verandering kwamde heeren L. Simons en G. W. Spitzen werden gekozen in de plaats van de bestuursleden de heeren Dr. W. W. van der Meulen en Carpentier Alting. Achtereenvolgens traden o.a. voor de leden op: Prof. Dr. W. Vogelsang, de Duitsche muziekhistoricus Geheim- rat Prof. Dr. Max Friedlander, de Leidsche Hoogleeraar Dr. L. Knappert, Dr. H. E. Greve, Dr. W. W. van der Meulen, de heer W. Graadt van Roggen van Utrecht, Ds. G. de Leeuw van Oud-Karspel, Prof. Dr. J. Ph. Vogel, de heer Sam Goudsmit van Amsterdam, Jhr. W. H. W. de Koek, Mevrouw Annie Salomons van Rotterdam, Dr. J. Kalf en de heer Henri Borel. Het leesseizoen werd gesloten door een voordrachtavond, waarbij de heer en Mevrouw Joh. Haus en Mr. A. W. Kamp optraden. Uit het jaarverslag over 1914 van de Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van kunstnijverheid „Arti et Industriae" blijkt, dat in 1914 in het Bestuurde volgende verandering is gekomen: In de plaats van den heer J. van Nieukerken werd tot secretaris gekozen de heer J. W. Gips en tot bestuursleden werden benoemd de heeren C. M. Dewald en J. v. Nieukerken. Het aantal leden was op 31 December j.l. als volgt: 1 eere-voorzitter, 6 eere-leden, 4 donateurs, 168 gew’one- en kunstlievende leden, 8 buiten-leden en 4 adspirant- leden. Besloten werd tot het rondzenden aan de leden van eene technische leesportefeuille. Door den heer H. W. Mauser werd in de vergadering van 19 Februari een historisch overzicht gegeven van het aardewerk der Grieken, Assyriërs, Perzen en Romeinen. rI)e Leeninrichting’’ werd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 266