271 In het ons toegezonden jaarverslag der Openbare Leeszaal en Bibliotheek over het jaar 1914 wordt mede gedeeld, dat de uitgifte der Maandberichten tijdelijk werd gestaakt, met het oog op den finantieelen toestand der Vereeniging. In Augustus werden enkele lees- en schrijfzalen inge richt voor militairen. Later wrerd de hulp der Leeszaal ingeroepen voor leeszalen voor werkloozen. Het aantal leden bedroeg op 1 Januari 1915 1152 tegen 1075 op 1 Januari 1914. De contributies van particulieren bedroegen in 1914 f 1906,15, terwijl aan leesgelden f361,33’ werd ontvangen. De Gemeente verleende een subsidie van f 10.000, het Rijk eene van f 1500. Op 28 Maart hield de heer W. A. v. d. Pluijm eene lezing over Godsdienst en Beeldende Kunst in het oude en middeleeuwsche Egypte.” In de vergadering op 25 April hield de heer C. v. d. Sluys eene algemeene bespreking over de vorderingen der hedendaagsche Kunstnijverheid, terwijl de heer v. Puffelen in de vijfde ledenvergadering op 23 Mei een voordracht hield over het verleden en het heden van de Kunstnijverheid. De heer v. d. Pluijm hield op 31 October nog eene lezing over het 16de, 17de en 18de-eeuwsche meubel, in verband met Bouw- en Beeldhouwkunst. De zevende ledenvergadering was omgezet in eene lezing, gehouden door den heer Ant. Molkenboer: Ver gelijking der decoratieve toestanden in de middeleeuwen, Amerika en Holland bij de tentoonstelling van de gedenk- schildering „Het opkomende Holland der 14de eeuw” en daarbij behoorende studies. In de laatste vergadering van het afgeloopen jaar, op 19 December, gaven de heeren J. v. Nieukerken en C. v. Puffelen de noodige toelichting bij door hen ten toongestelde teekeningen. Aan de zomerexcursie, het bezichtigen van Alkmaar, de kerk en het stadhuis, werd door een 20-tal leden deelgenomen. De af d. s-Gravenhage van de Maatschappij tot bevor dering der bouwkunst wrerd opgeheven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 267