272 HOOFDSTUK X. Armwezen. Uit het verslag over 1914, betreffende de Werkinrichting voor hulpbehoevende blinden, stippen wij aan, dat weder van verschillende personen bijdragen in de kosten van onderstand van door hen aangewezen blinden werden ontvangen. Behalve eenige giften waaronder die van H. M. de Koningin en H. M. de Koningin-Moeder en een vijftal legaten, te zamen tot een bedrag van f 3250, werd aan contributiën ontvangen een bedrag van f 4141,59; de verkochte goederen en verrichte werkzaamheden gaven een opbrengst van f 6883,86, terwijl de gekweekte renten f 2391,74 bedroegen. Aan arbeidsloonen, salarissen, gratificatiën, en pensi oenen werd uitgekeerd de som van f 9678,44. De uitgaven hebben in 't geheel bedragen f21.041,77 Mannen Vrouwen Totaal 59160 14276 73436 54645 10629 65274 56981 12207 69188 Wij verwijzen naar het verslag van het Burgerlijk Armbestuur, opgenomen als bijlage no. 26, waarin ook opgaven betrekkelijk het Bestedelingenhuis zijn gedaan. Wat betreft de geneeskundige hulp aan armen ver strekt, die in hunne woningen wrorden verpleegd, ver wijzen wij tevens naar Hoofdstuk VI A V. In 1914 hebben zich als lezer opgegeven 1053 per sonen, afgeschreven werden 852 personen, zoodat het aantal lezers op 1 Januari 1915 2184 personen bedroeg, tegen 1983 op 1 Januari 1914. In 1914 werden aan de boekerij toegevoegd: door aankoop 542 en door schenking 1203 banden: afge schreven werden 85 banden, zoodat op 31 December in het geheel beschikt kon worden over 11903 banden. Het toenemend bezoek aan de Leeszaal blijkt weder uit het volgend overzicht van het aantal bezoekers: 1914 1912 1913

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 268