273 en de ontvangsten f 21021,06, zoodat de rekening op 1 Januari jl. een tekort aanwees van f 20,71. Het aantal blinden bedroeg op 31 December 27. Aan de mededeelingen, aangaande de werkzaamheden van den „Christelijke Volksbond”van 1 November 1913 tot 1 November 1914 ontleenen wij het volgende Op de cursusvergaderingen traden achtereenvolgens o. a. op de heereti Prof. Dr. P. J. Muller, Ds. J. M. Jalink, Mevrouw Gastman geb. Wichers, Jan Ligthart, Ds. S. Berkelbach van den Sprenkel, Nonhebel, Dr. J. A. Cramer, Jhr. J. Feith, Dr. A. y. d. Flier en Dr. F. van Gheel Gildemeester. Het aantal leden der Vereeniging is sedert het vorige jaar eenigszins verminderd en bedroeg aan het einde van het verslagjaar 1826. Aangaande het ambachtsonderwijs wordt medegedeeld, dat het getal leerlingen op de Burgeravondschool 7 bedroeg en op den cursus voor volwassenen 3. Het getal leerlingen op de ambachtsschool bedraagt 22. Aan de Arbeidsbeurs voor mannen werden ingeschreven 792 personen, van wie er 679 werden aanbevolen, 270 geplaatst werden bij de werkverschaffing en 312 bij verschillende patroons. Aangaande de Arbeidsbeurs voor vrouwen zij vermeld, dat van de 790 vrouwen, die zich in het afgeloopen dienstjaar voor werk lieten inschrijven, er 725 werden aanbevolen en 704 geplaatst en wel718 als werk vrouw en 7 als noodhulp-dienstbode. Met betrekking tot de werkverschaffing wordt mede gedeeld, dat tusschen November en Februari 505 man werden ingeschreven, waarvan 58 werden afgewezen wegens geene of ongunstige informaties, zoodat 447 man werden aanbevolen. Voor plaatsing werden opgeroepen 371 man, van wie er 101 wegbleven. In 't geheel zijn dus 270 personen in de Werkverschaffing geplaatst. Ook ditmaal werd streng de hand gehouden aan den regel, dat men 4 weken aan het werk bleef en minstens 2 jaren in de Gemeente moest woonachtig zijn. Van de gereed gemaakte goederen in de werkplaatsen werden af en toe verkoopingen gehouden, welke een opbrengst van f 200 a f 250 per verkooping gaven. i 18

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 269