1 26 2°. Helastingrerordingen. Verordening tot wijziging der verordening, regelende de heffing en de invordering van het schoolgeld voor Tarief voor aansluiting aan het Telefoonnet der ge meente 's-Gravenhage, vastgesteld 3 Maart 1913 en goedgekeurd bij Kon. Besluiten van 11 December 1913, n°. 29 en 20 Januari 1914, n°. 66. Verordening tot wijziging der verordening op het ge bruik van het Openbaar Slachthuis (Verz. 1911, n°. 12), vastgesteld 15 Juni en afgekondigd 1 Juli. Verordening, houdende verbod tot aanbouw en tot herbouw van gebouwen op grond, gelegen aan den Noord wal, vastgesteld 16 November en afgekondigd 24 December. Verordening, regelende de heffing van rechten voor het gebruik van het Openbaar Slachthuis te ’s-Graven hage, vastgesteld 29 Juni, goedgekeurd bij Kon. Besluit van 23 Juni n°. 35 en afgekondigd 5 September. Verordening, houdende verbod tot aanbouw en tot herbouw van gebouwen op grond, gelegen aan de Anna Paulownastraat, vastgesteld 16 November en afgekon digd 24 December. Verordening tot wijziging van de Algemeene Politie verordening voor ’s-Gravenhage van den 15den Juli 1902, laatstelijk gewijzigd den 4den Mei 1914, vastgesteld 16 November en afgekondigd 7 December. Verordening tot wijziging van de Algemeene Politie verordening voor’s-Gravenhage van den loden Juli 1902, laatstelijk gewijzigd den 4den Augustus 1913, vastgesteld 20 April en afgekondigd 6 Mei. Verordening tot wijziging van de Algemeene Politie verordening voor ’s-Gravenhage van den 15den Juli 1902, laatstelijk gewijzigd den 20sten April 1914, vastgesteld 4 Mei en afgekondigd 26 Mei.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 27