274 Nederlandschen Iloomxch-Katholieken geen mededeelingen ontvangen. Uit het jaarverslag der vereeniging Armenzorg over 1913-1914 stippen wij het volgende aan: In het verslagjaar zijn geen veranderingen in het Bestuur gekomen. Gedurende het vereenigingsjaar werden door particu lieren en andere instellingen van liefdadigheid 397 malen inlichtingen ingewonnen omtrent 321 gezinnen. In 97 dezer gevallen moesten ongunstige inlichtingen worden verstrekt. Het aantal gezinnen, die doorloopend in behandeling waren met geregeld huisbezoek, bedroeg op 1 Januari 1914 188; van deze waren 117 Ned. Hervormd, 48 Katholiek, 1 Israëliet, 1 Luthersch en 1 Doopsgezind, terwijl er 20 waren met een gemengd huwelijk. Het aantal aanvragen om onderstand bedroeg 863, waarvan er 513 werden afgewezen. Voor ondersteuning werd uitgegeven: in geld tot een bedrag van f 24.134,48, in geldswaarde, waaronder kleeding, voor f 4690,83. De ondersteuning in gelds waarde bestond uit: versterkende middelen f 1039,635, liggingstukken f 914,14s en kleedingstukken (nieuwe) f 2747,26. De liggingstukken hierboven vermeld, bestonden uit 74 wollen dekens, 39 matrassen, 6 peluws, 8 hoofdkussens, 240 beddelakens en 167 sloopen. Door de Onderstands-commissie werden rechtstreeks de volgende ondersteuningen verleendaan 9 echtparen en koffie hadden slechts De uitdeelingen van brood plaats van 15—30 Januari. Aangaande de Dienstverrichting kan worden mede gedeeld, dat deze tak van dienst een goed jaar achter den rug heeft. Het vorige jaar werd aan loon uitbetaald ruim f 32.000, dat is na aftrek van 25 °/0, welke inge houden worden voor de uitgaven van kleeding, materieel, huur van bijkantoren, administratie, enz. De rekening van den Bond, loopende van 1 October 191330 September 1914, wijst een ontvangst aan van f 11784,66s en eene uitgaaf van f 8181,91s en dus sluitende met een saldo van f 3602,75. Van het bestuur der afdeeling s-Gravenhage van den Volksbond werden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 270