275 Van het Iaeger des Heils ontvingen wij o.m. de vol gende mededeelingen en aan 51 alleenstaande bejaarden eene wekelijksche ondersteuning tot een bedrag van f 4199,11 in geld en van f 625,26 aan kleeding, versterkende middelen, enz. aan ondersteuning zonder geregeld huisbezoek, bestaande uit giften aan geld, kleeding of in anderen vorm, te zamen tot een bedrag van f 2262,14. In het verslagjaar werden geheel of gedeeltelijk voor rekening der Vereeniging eenige kinderen, benevens een blinde man in gestichten verpleegd, waarvoor een bedrag van f 548,25 besteed werd. Voor hulp in de huishouding werd in het afgeloopen jaar geen bijdragen verleend. Op 1 October 1914 waren 50 rentelooze voorschotten onder borgstelling loopende, tot een gezamenlijk bedrag van f 5733,Van deze voorschotten waren 35 reeds in vorige jaren verstrekt, terwijl in het verslagjaar 15 voorschotten tot een gezanielijk bedrag van f 1586, werden toegestaan. Er kwamen in 55 aanvragen om voorschotten zonder persoonlijke borgstelling; daarvan werden 33 toegestaan tot een bedrag van f 1334,50. Van het vorig jaar waren nog 24 voorschotten loopende tot een bedrag van f 1042,50, zoodat in het geheel nog uitstaan 57 voorschotten tot een bedrag van f 2377, 101 vrouwen werden ingeschreven, die zich hadden aangemeld voor naaiwerk of werkhuizen. Er kwamen 72 aanvragen van werkgevers in. De Commissie van het kleedermagazijn kon in de afgeloopen zomer 85 vrouwen aan het werk houden, tegen 45 het jaar te voren. Aan naailoon werd uitbe taald f 2101,72, terwijl aan schoenwerk f 521,93 werd besteed. Ten behoeve der uitreiking van kleedingstuk- ken aan schoolgaande kinderen, deed de gemeente in- koopen tot een bedrag van f 3756,80. Blijkens de winst- en verliesrekening over het afge loopen dienstjaar, werd aan contributiƫn ontvangen f24.268,,aan giften f5.289,49 en aan legaten f 14.181,66, terwijl de busjes, geplaatst in winkels en bij de leden, te zamen eene opbrengst gaven van f 2.045,305. Het aantal donateurs bedroeg op 1 October 1914 215 en dat der gewone leden 3195 tegen 3265 op 16 October 1913.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 271