276 Uit het verslag over het 55ste boekjaar van de Ver- eeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten be trekkingen ran verongelukte Scheveningsche Visschers” blijkt, dat het aantal weduwen en weezen, aan wie onderstand wordt verleend, thans bedraagt respectievelijk 88 en 71 tegen 82 en 59 in het voorgaande jaar. Evenals in vorige jaren heeft gedurende den afgeloopen winter weder een buitengewone uitkeering van kleeding- stukken, spek, aardapdelen en steenkolen plaatsgehad. Uit de algemeene rekening, loopende van 1 Mei 1914 tot en met 30 April 1915, blijkt dat voor bedeeling werd uitgegeven een som van f 8284,terwijl voor de buitengewone uitkeering een bedrag van f 1168,40 werd besteed. In het Industrieel Tehuis (Toevlucht voor daklooze mannen) aan de Nieuwe Schoolstraat is plaats voor 75 mannen. In 1914 was het gemiddelde aantal opgenomenen (personen per dag aanwezig): 51. Er werden 144 per sonen opgenomen en 166 verlieten de inrichting, waar van 20 onbevredigend. De gezondheidstoestand in de Inrichting liet niets te wenschen over. In de aan den Gedempten Burgwal gevestigde af- deeling kunnen mannen, die niets hebben, voor één of meer porties eten en voor een nachtverblijf eenigen arbeid verrichten, n.l. sorteeren en persen van oud papier. Tot 4 September 1914 werden 14076 maaltijden en 3537 nachtverblijven verstrekt. Deze inrichting werd op genoemden datum gesloten, teneinde er Belgische vluchtelingen te herbergen: begin Februari 1915 werd zij wreder geopend. Behalve de genoemde Inrichtingen heeft het Leger des Heils in den Haag: een goedkoop logement voor mannen, vrouwen en kinderen aan den Gedempten Burgwal, een Tehuis voor gevallen meisjes aan de Stille Veerkade een Barmhartigheidspost (voor gezinshulp en verpleging in de achterbuurten) aan de Lage Nieuwstraat, een viertal korpsen (afdeelingen van waaruit huisbezoek gedaan wordt, samenkomsten worden gehouden, enz.) en eene afdeeling, welke zich de reclasseering van gevangenen en het helpen van ontslagen gevangenen ten doel stelt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 272