j 277 I Door het Bestuur der Vereeniging „Hulp in Nood" werd het volgende medegedeeld De vereeniging ontving ook dit jaar van H. M. de Koningin een bijdrage van f 100,terwijl nog in het verslag van enkele andere belangrijke giften en legaten wordt melding gemaakt. Tengevolge van overlijden en bedanken verloor de Vereeniging 130 leden, hetgeen een verlies gaf van f 281,50. Aan contributiën werd ontvangen f 2774, aan giften, bijdragen, gratificatiën en legaten f 1086,92. Van het Bestuur van het „Koningin Emmafondu” Vereeniging tot ondersteuning van hoog bejaarde be- hoeftigen, werden de volgende raededeelingen ontvangen: De toestand van het fonds bleef stationnair; de Vereeniging werd onder de instellingen, bedoeld bij art. 3 der Armenwet, opgenomen en genoot daardoor een klein bedrag uit de armengelden. Het ledental en dat van donateurs bleef onveranderd. De aftredende bestuursleden, de heeren Mr. J. B. van Berckel, Mr. L. P. M. H. Baron Michiels van Verduynen en J. Simons, werden herkozen, terwijl in plaats van den heer W. A. Hattinga Raven (overleden) en W. Hoogendijk (die be dankte) in het bestuur gekozen werden de heeren Jhr. Hugo Loudon en Jhr. Mr. A. W. Schuurbeque Boeye. Aan contributiën werd geïnd f 1129,50, terwijl aan bijzondere giften f 448,50, als opbrengst van een soirée ten bate der Vereeniging f 1739,33s en van den Armen raad f 30,96 werd ontvangen. Met het bedrag van het kapitaal der Vereeniging bedroegen de totaal-inkomsten f 9212.31s, waarvan f 7575.64s kapitaal. Aan dooreengenomen 35 ouden van dagen werden wekelijksche uitkeeringen gedaan tot een bedrag van f 1572,In Januari en Februari werd aan tijdelijken onderstand f 661,50 verstrekt, terwijl in December als le termijn van tijdelijke onderstanden in den winter 1914/15 (waarvoor f 1200,werd beschikbaar gesteld) f 472,werd uitbetaald. Voorts werd door het Dames comité van bijstand nog f 125,voor bijzondere hu lp verschaffing aangewend. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 273