i 278 Het vereenigingsjaar begon met 56 donateurs en 142 leden, met eene gezamenlijke contributie van f 586,95. Aan rentelooze voorschotten werd verleend een bedrag van f 2461,34, waarvan 20 zonder borg tot een bedrag' van f718,59. Afbetaald werd een bedrag van f2013,11 op de genoemde en bij het begin van het jaar nog uitstaande voorschotten. Als niet verhaalbaar werden 12 voorschotten ad f 194,90, afgeschreven. Er werd uitgegeven f 48,45 aan giften, meerendeels voor versterkende middelen aan daarvoor in aanmerking komende personen. Uitgedeeld werden 214 bons voor 1 K.G. rijst, 192 voor 1 L. capucijners, 200 voor 1 L. bruine boonen en 170 voor 1 L. gort. Het boekjaar begon met 35 spaarders met f 879,14 te goed; gespaard werd f487,61, teruggenomen f231,48. Bij het einde van het boekjaar waren er 37 spaarders met f 1135,27 te goed. Uit het verslag der Vereeniging „Het Blauwe Kruin" over 1913—1914 blijkt, dat aan verpleegkosten voor door haar opgenomen kinderen werd uitgegeven eene som van f 2397,56, waarvan f 1713,werd terug ontvangen. Aan contributiën werd ontvangen f 835,50 en aan giften voor ééns f 221,50. De geheele uitgaven over het dienstjaar 19131914 bedroegen f 4836,79®. waaronder is begrepen het nadeelig saldo over het boek jaar 19121913 ad f 41,405; de ontvangsten bedroegen f 4836,18, zoodat de rekening een nadeelig saldo van f 0,61® aanwees. De Gemeente verleende een subsidie van f 1500, Namens het Bestuur van de Haagsche Afdeeling van den Volksbond tegen Drankmisbruik, w’erden o.m. de volgende mededeelingen gedaan: Het totaal der ontvangsten in de kiosken van den Volks bond in Den Haag en Omstreken bedroeg f 21.545,14® tegen f 25.569,46 in het vorige jaar. Aan loonen werd te zamen uitgekeerd een bedrag van f 8776,22®. De koffiehuizen aan de Groote Markt en aan het Groenewegje hadden respectievelijk een ontvangst van f5597,62 en f 1523,76®, tegen een uitgaaf van f5635,37 en f 1533,98®, zoodat hier nadeelige saldo’s waren van f 37,75 en f 10,22. S

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 274