279 van van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Het aantal leden der Afdeeling ging in 1914 wederom iets achteruit. Deze saldo’s moeten nog respectievelijk met f 454,05 en f 748,05 vermeerderd worden, zoodat het Koffiehuis aan de Groote Markt een nadeelig saldo van f 491,80 en dat aan het Groenewegje een nadeelig saldo van f 758,27 opleverde. In exploitatie waren gedurende den geheelen of een gedeelte van den zomer 28 kiosken. De afdeeling genoot een subsidie van f 1600, de Gemeente en f 1000,van het Hoofdbestuur. Het ledental van de afdeeling bedroeg op 1 Januari j.l. 1062 tegen 1017 op 1 Januari 1914. In het vierde jaarverslag der Vereeniging Juliana- Kinderbewaarplaats te Scheveningen wordt medegedeeld, dat de bewaarplaats in 1914 werd bezocht door 16526 kinderen, tegen 21032 in het vorige jaar. Aan contribution werd ontvangen f 1067,50, aan giften f261,895 en aan verpleeggelden f 1510,025. De Gemeente verleende een subsidie van f 2000. De uitgaven hebben te zamen bedragen f5140,53 en de inkomsten f 5005,305, zoodat de rekening op 31 December 1914 een nadeelig saldo van f 135,22s aan wees. Instellingen ter voorkoming van armoede door of vanwege de gemeente of particulieren beheerd. De gewone statistieke opgaven, betrekkelijk deze instellingen komen voor in de tabellen, als no. 28 onder de bijlagen opgenomen. I. De Bank van Leening. II. De Hulpbanken. III. De Spaarbanken. De Directeur van de Bank van Leening heeft bij de tabel weer overlegd een uitvoerig verslag, hetwelk mede onder de bijlagen wordt aangetroffen. HOOFDSTUK XI. Landbouw en Veeteelt. Landbouw. 1°. De afdeeling s-Gratenhage

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 275