280 2°. De s-Gravenhaag sche Tuinbouw vereeniging, afdeeling der Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde. Wegens den oorlogstoestand werd het tweede gedeelte van den provincialen cursus in hoefbeslag gedurende den winter 1914/15 niet gehouden. Het voornemen be staat dezen cursus in den winter 1915/16 voort te zetten. De heer Mr. A. Ferf zag zich wegens gezond heidsredenen genoodzaakt als voorzitter der Afdeeling af te treden. Als zoodanig werd gekozen de heer S. C. Korteweg. De heer P. Olij werd benoemd tot lid van het Bestuur. Het bestuur der Vereeniging was als volgt samenge steld: J. M. Vas Visser voorzitter, P. Westbroek vice- voorzitter, S. Spanjaard Lzn. secretaris, D. C. Dijks Penningmeester en G. Hartgrink, H. M. Velders Sr. G. Snel, J. J. Hamers te Rijswijk en J. C. Hoogeveen Jr., leden. Het ledental der vereeniging bedroeg op het einde van het jaar 172, zoodat een kleine teruggang viel te bespeuren. De finantieele toestand evenwel kan bevre digend genoemd worden, dank zij de Rijks-, Provinciale- en Gemeente subsidies. Zes bestuursvergaderingen en zes algemeene leden vergaderingen w’erden gehouden, benevens drie voor drachten door den wandelleeraar der Maatschappij voor Tuinbouw’ en Plantkunde. Op 18 Maart werd de Rijkstuinbouwcursus in Boom- en Heesterteelt in tegenwoordigheid van het bestuur der vereeniging en den Rijkstuinbouwleeraar gesloten aan 14 leerlingen werd het diploma uitgereikt op 6 Mei, tijdens eene algemeene vergadering der Vereeniging. In de algemeene vergaderingen werden belangrijke onderwerpen, het vak betreffende, besproken. Een wedstrijd in voortuinen w’erd o. m. gehouden met het doel om tot verfraaiing van de stad mede te w’erken. Daartoe w’erden circulaires verspreid in die straten, waar zich voortuinen bevinden. Zes-en-veertig hebben zich daarvoor in alle wijken van de stad aan gemeld, waarvan 14 tuinen voor eene bekroning in aanmerking kwamende prijzen bestonden uit verguld

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 276