281 184,83 419,29 Hakhout Opgaand loofhout Dennenbosschen Totaal bosch 32,47 HA. 344,69 42,13 56,90 H.A. 92,98 1,90 7,71 24,85 0,49 zilveren, zilveren en bronzen medailles, benevens luxe diploma's. Eene excursie was voorbereid op 6 Augustus naar Oudenbosch; een dertigtal leden hadden zich hiervoor aangemeld, toen plotseling de oorlog uitbrak en het be stuur het raadzaam oordeelde deze niet te doen doorgaan. 4°. Het Koninklijk Zoölogisch Botanisch Genootschap. Wij verwijzen naar de Nota, opgenomen als bijlage 43. Wij laten hier volgen eene opgave van de uitge strektheid der beteelde gronden in de gemeente. Bouwland97,19 H.A. 1465,33 Blijvend grasland (wei- en hooiland) Tuinen met inbegrip van boom gaarden voor eigen gebruik Warmoezeryen v. d. handel Oppervlakte, gebruikt voor ooftteelt voor den handel Boomkweekerijen Bloemkweekerijen Bloerabollengrond Totaal tuingrond 3°. Vereeniging „Floralia” In het 39ste jaarverslag van de vereeniging „Floralia” is o. m. het volgende vermeld In het afgeloopen jaar werden 302 groepen bloemen uitgegeven. De inschrijvingsgelden bedroegen f 80, Aan contributies werden in 1914 ontvangen f318,50. H.M. de Koningin-Moeder en de Gemeente verleenden ieder eene bijdrage van f 50, De in September gehouden tentoonstelling le eerde een opbrengst van f 106,82s. De ontvangsten hebben te zamen f 681,50s bedragen en de uitgaven f 745,53, zoodat de rekening sloot met een tekort van f 64,02®.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 277