u 282 Veeteelt. HOOFDSTUK XII. a. Nijverheid, Handel en Scheepvaart. I. Kamer van Koophandel en Fabrieken. Fabrieken en Ambachtsnijverheid. De opgaven der in de gemeente aanwezige fabrieken, met vermelding van de namen der eigenaren, het aantal stoomwerktuigen en stoomketels, benevens hun vermogen, is vermeld in den staat, voorkomende achter het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken. De vergunningen, aangevraagd volgens de Hinderwet, zijn weder opgenomen onder paragraaf V van het verslag der Kamer. Onder letter a van dezelfde paragraaf treft men weder Een opgave van het aantal kiezers en van de in 1914 plaats gehad hebbende verkiezing, treft men aan onder Hoofdstuk II, blz. 12. Wij verwijzen verder naar haar verslag, bijlage no. 34. De middenprijzen van de veld- en tuinvruchten van ooft, vee, boter, kaas, alsmede de ter markt gebrachte hoeveelheden, worden opgegeven in het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken (zie bijlage 34). Voor de plaats gehad hebbende verkiezingen voor de in deze gemeente gevestigde Kamers van Arbeid, als mede voor het aantal kiezers voor leden dier Kamers, zie men Hoofdstuk II, blz. 11. In 1914 zijn 2 runderen en 1 varken aan miltvuur gestorven. Daar zich overigens geene ziekte- of sterf gevallen voordeden, kan de gezondheidstoestand van den veestapel gunstig worden genoemd. Ia. Kamers van Arbeid. II. Nijverheid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 278