27 3°. Verordeningen van verschillenden aard. t de leerlingen der Openbare Scholen van Lager Onder wijs in de gemeente 's-Gravenhage (Verz. n°. 18 van 1906), zooals deze nader is gewijzigd, vastgesteld 29 Juni, goedgekeurd bij Kon. Besluit van 24 September 1914, n°. 73 en afgekondigd 14 October. Verordening tot wijziging van de verordening, regelen de het bedrag en de grondslagen van het havengeld in de visschershaven te Scheveningen (Verz. n°. 3 van 1911), vastgesteld 30 November. Verordeningen op de heffing en invordering eener be lasting op openbare vermakelijkheden in de gemeente 's-Gravenhage, vastgesteld 28 December. Verordening voor de gemeenten Rotterdam en 's-Gra- venhage tot voorloopige bestendiging van de regeling van de examens ter verkrijging van akten van bekwaam heid als onderwijzeres en als hoofdonderwijzeres aan eene bewaarschool, vastgesteld 29 December 1913 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 3 Februari 1914. Verordening op de samenstelling, de titulatuur en de bezoldiging van het personeel, verbonden aan het Burger lijk Armbestuur te 's-Gravenhage, vastgesteld 2 Februari. Verordening tot wijziging van de verordening op eenige markten (Verz. 1911, n°. 13), vastgesteld 20 Februari. Verordening tot wijziging der verordening, betreffende de regeling van het onderwijs in spreken aan spraak- gebrekkige leerlingen (Verz. n°. 10 van 1905), zooals deze laatstelijk is gewijzigd bij Raadsbesluiten van 1 Augustus 1910 en van 24 October d.a.v., vastgesteld 19 Januari. Verordening tot wijziging der verordening, betreffende den dienst der Gemeente-ambtenaren en -beambten te 's-Gravenhage (Verz. n’. 22 van 1913), vastgesteld 16 Februari.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 28