285 e. HOOFDSTUK XIII. A. Reizigers Goederen (in tonnen) Omtrent de uitkomsten der exploitatie van de ver schillende spoor- en tramwegen en omnibusdiensten kunnen wij het volgende mededeelen: Werven en Scheepsbouw. Onder 3 van het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken komen eenige mededeelingen, betreffende de werven en den scheepsbouw voor. f. Schepen. Onder letter c. van dit hoofdstuk treft men daarom trent eenige bijzonderheden aan. 1914 2.029.363 616 g. Reederijen, compacten, schippersgilden en zeemanscollegiƫn. Hieromtrent zijn ons geene bijzonderheden mede gedeeld. Onder 7 van het verslag der Kamer van Koop handel en Fabrieken treft men aan eene opgave van de stoomboot- en scheepvaartdiensten, zoomede de markt- of dorpsschuiten, varende in geregelden dienst, tusschen deze gemeente en andere gemeenten des Rijks. Inrichtingen, in verband staande met de uitoefening van handel en andere bedrijven. Middelen van vervoer te water. Aan het verslag van de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen ontleenen wij omtrent de stoom tram Den HaagScheveningen het volgende: Vervoer. 1913 1.928.493 1.140 B. Middelen van vervoer te lande.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 281