289 Maatschappij Amsterdam’s Goede ren cere oer. Van de Directie dezer Maatschappij werd geene mede- deeling ontvangen. Maatschappij tot exploitatie van Tramwegen. Op de lijn ’s-Gravenhage—Leiden werden in hetafge- loopen jaar 1.341.941 personen vervoerd tegen 1.310.922 in 1913. Door de rijtuigen werden 313.032 ‘K.M. afgelegd, zoodat gemiddeld per 100 afgelegde K.M. 429 personen werden vervoerd. In het vorige jaar bedroeg reizigers 1.268.648, de opbrengst daarvan f208.368,445; vervoerd werd 26.006 ton goederen, met eene opbrengst van f41.584,105. I het aantal vervoerde Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij. lengte 47.880 ontvangsten per dagkilometer 19 M. 49.638 49.638 41.726.03 13.102.05 i De lijn Loos- duinen-Kijkduin werd slechts van 15 Juli t/m 30 j September geëx ploiteerd. 13.401 1.435 stoom. 20 34 44 1.277.838 29.940 ton. f 204.949.37s n Ti 14.11s 14.86s i Totale lengte der lijnen van ’s-Gra- venhage over Poeldijk naar Hoek van Holland; van Poeldijk over' Naaldwijk naar Maaslandschedam van Delft over Maaslandschedam naar Maassluis en een zijlijn van Loosduinen naar Kijkduin*) Hiervan is enkel spoor dubbel spoor. Gemiddeld geëxploiteerde over 1914 Lengte van zij-, wissel- en rangeer-1 sporen Spoorwijdte Gebezigde trekkracht Locomotieven. Rijtuigen Goederenwageni Aantal vervoerde reizigers Vervoerde goederen Opbrengst personenvervoer. goederenvervoer. diverse van personen en goede renvervoer per dagkilometer Opbrengst van personen en goederen- vervoer met inbegrip van diverse ontvanorsfen nar dacrkilomafer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 285