r 290 Mannenbaden: 1913. 3774 7183 10957 1039 3134 4173 180 D. Ten aanzien van inrichtingen van verschillenden aard ontvingen wij de volgende mededeelingen I. Haagsche Broodfabriek aan de Bilderdijkstraat. Door den Directeur dier fabriek werd o.m. medege deeld, dat de finantieele uitkomsten der fabriek niet onbevredigend waren. O. Nederlandsche Bank. (Agentschap der) De gewone opgaven betrekkelijk dit agentschap zijn opgenomen in paragraaf 6 van het verslag der Kamer van Koophandel en Fabrieken, alwaar tevens mededee lingen worden gedaan betrekkelijk de Zuid-Hollandsche Crediet vereeniging, de ’s-Gravenhaagsche Credietver- eeniging en Depositokas, de Algemeene Bankvereeniging, de Haagsche Coöperatieve Voorschotvereeniging, de Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland, de Westlandsche Hypotheekbank, de Oranje-Nassau- Hypotheekbank, de eerste Nederlandsche Hypotheek- briefbank, de Stedelijke Hypotheekbank, de Eerste Nederlandsche Verzekeringmaatschappij op het Leven en tegen Invaliditeit en Ongelukken, de Onderlinge Levensverzekering van „Eigen Hulp”, enz. II. ’s-Gravenhaagsche Wasch- en Badinrichting. (Rivier vischmarkt 15, achter de Groote Kerk). Het Bestuur deelde mede, dat, ofschoon de inrichting mede de nadeelen moest ondervinden van den oorlogs toestand, het bedrijf in 1914 toch nog bevredigend is te noemen. Van het Badhuis werd het volgend gebruik gemaakt 1914. 3455 7299 10754 984 3237 4221 62 le klasse 2e Totaal Vrouwenbadenle klasse 2e Totaal Kinderbaden benevens een aantal kosteloos verstrekte baden aan Belgische vluchtelingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 286