292 VI. Coöperatieve Vleeschhouwerij van het district 's-Graven- hage der vereeniging r Eigen Hulp". Het aantal leden bedroeg op 1 Januari 1914 1364; in den loop des jaars zijn 125 leden uitgetreden en 125 leden toegetreden, zoodat op ultimo December 1914 het aantal leden nog 1364 bedroeg. Er werd ingeslagen aan vee en vleeschwaren voor een bedrag van f 206.435,30; de verkoopsom daarvan bedroeg f 251.784,03s, latende alzoo een bruto winst van f 45.338,73s. Aan leden met recht op dividend werd verkocht voor een bedrag van f 215.583,80 en aan anderen voor een bedrag van f 20.915,86s. De exploitatiekosten beliepen f 23.232,71 en de netto winst bedroeg f 22.106,025. Aan de leden kon 7l/2% van het bedrag van hun verbruik worden uitgekeerd. Afd. A. B. C. D. E. f 1.868.118,01 93.062,62 60.459,31» 124.976,71 165.508,94s 40.391,33s 18.336,30s Het bedrijfskapitaal der vereeniging bedroeg gedurende het jaar 1914 f 249.762,87s, en is alzoo vermeerderd met f80,635. Het reservefonds is gestegen tor f 67.668,27s. De geheele omzet bedroeg f 2.370.853,24; er is alzoo voor f50.748,33 minder verkocht dan in 1913. De ontvangsten in de verschillende winkels bedroegen: (kruidenierswaren) (glas- en aardewerk) (sigaren en tabak) (garen en band). (■wijn en bier) F. a (schrijfbehoeften) F. b (boekhandel) Op 31 December j.l. waren in dienst der vereeniging 264 beambten en bedienden, tegen 269 het jaar te voren. Aan die personen werd gedurende het jaar 1914 f 173.469,85 aan loon uitbetaald. Bovendien zullen zij genieten een aandeel in de winst van f 18.500. Van de zuivere winst wordt volgens de voorgeschre ven afschrijvingen voor het ondersteuningsfonds der beambten en bedienden f9294,afgezonderd, wraardoor dat fonds klimt tot f 249.459,24s. n n n r r n n n T) n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 288