295 XI. A Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij. Vereeniging tot bevordering ran het vreemdelingen- verkeer. Aangekomen te ’s-Gravenhage Enkele reis. Ie kl. 4459 2e kl. 8396 3e kl. 5198 Retourbiljetten. 1593 1984 1260 Totaal: 22890 tegen 35712 in het vorige jaar. Het aantal leden en donateurs, dat in den aanvang van het jaar 421 bedroeg, telde op 31 December 1914 429 leden. De toestand der geldmiddelen is oogenschijnlijk gun stig. De tijdsomstandigheden toch maakten het ónmoge lijk verschillende plannen, welke nog in 1914 moesten uitgevoerd worden, door te zetten. De daartoe bestemde gelden bleven voorloopig ongebruikt. Van het Bureau voor het verkrijgen van inlichtingen werd veel gebruik gemaakt; 1768 mondelinge inlich tingen werden verstrekt en wel 909 aan Nederlandsch sprekenden en 189,238 en 432 respectievelijk aan Duitsch Engelsch en Fransch sprekenden. Het aantal verzonden brieven, briefkaarten, gidsen en platte gronden, postpaketten en drukwerken bedroeg te zamen 6875. Het aantal bezoekers, vertoefd hebbende in hotels en logementen te ’s-Gravenhage en Scheveningen, bedroeg in het afgeloopen jaar te zamen 61450; daarvan waren o.a. uit Afrika 116, België 7652, Denemarken 122, Duitsch- land 6796, Engeland 3343, Frankrijk 1995, Italië 143, Japan 148, Nederland 32272, Noord-Amerika 7088, Oosten rijk 304 Ned.-Indië 418, Rusland 309 Zweden 106 en Zwitserland 171. Door den Raad van Administratie der H.IJ.S.M. en de Directie der Maatschappij tot Exploitatie van S.S. werd het Bureau in staat gesteld elke maand het aan tal reizigers te publicéeren, die met in het buitenland genomen rechtstreeksche plaatsbewijzen te ’s-Graven hage en Scheveningen aankomen. Een overzicht van die opgaven over 1914 volgt hieronder.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 291