I I 296 De Burgemeester, v. KARNEBEEK. De Secretaris, M. VAN REENEN. 8480 3974 11522 I Maatschappij tot Exploitatie van S.S. Aangekomen te ’s Gravenhage. Enkele reis. Ie kl. 2502 2e kl. 5331 3e kl. 3600 Retourbiljetten. w Totaal 11433 tegen 17951 in het vorige jaar. Per H.IJ.S.M. werden met goedkoope treinen te's-Gra- venhage aangevoerd 1105 reizigers; in het vorige jaar 8209 reizigers. Per S.S. 3344 reizigers; in het vorige jaar 12212. XII. Maatschappij Zeebad Schereningen. Van den directeur-generaal van deze inrichting ont vingen wij eenige mededeelingen, waaruit wij het vol gende aanstippen: De opening van het Kurhaus had plaats op den lsten Juni. De resultaten der exploitatie van de verschillende takken van het bedrijf in vergelijking tot die van 1913 blijken uit de volgende cijfers: Het getal buitenbaden in 1914 genomen bedroeg 61227 tegen 63035 in 1913, alzoo 1808 minder. Het getal binnenbaden bedroeg 4887 tegen 7587 in 1913, dus 2700 minder. Hotel en Restauratie. De volgende cijfers geven een overzicht van de uit komsten der exploitatie van het hotel en de restauratie: Aantal verhuurde bedden. 4690 couverts a/d table d’höte 1720 diners a part3787 Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders, den 30sten April 1915. - 1913. 1914.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 292