Zie het ALPHABETISCH REGISTER, achter de bijlagen (deel II) opgenomen. IV. voetpaden, behoorende tot de 33. 36. 37. 38. 41. 42. 43. 44. 45. 38a. 39. 34. 35. 40. 40a. 29. 30. 31. 32. Bijlage 28. Tabellen van de instellingen ter voorkoming van armoede I. Bank van Leening. II. Hulpbanken. III. Spaarbanken. Verslag betreffende de Brandweer. bedoeld bij art. 52 der Woningwet. omtrent de Ongevallenverzekering. van de werkzaamheden van het Scheidsgerecht voor gemeentewerklieden. Legger van de wegen en gemeente ’s-Gravenhage. Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. het Departement ’s-Gravenhage der Maat schappij van Nijverheid. Verslag der Gezondheidscommissie voor de Gemeente ’s-Gravenhage. Verslag van de Schoonheidscommissie. Commissie van toezicht over het School- kinderenbad. de Vereeniging „Volks- en Schoolbad”. het Bestuur der Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse. Verslag der Vereeniging „Kindervoeding”. betreffende de verstrekking van kindervoeding aan K. K. Scholen. van de Haagsche Maatschappij voor Kosthuizen. Nota betreffende het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Nota omtrent het Kon. Zoölogisch Botanisch Genootschap. Verslag van het Haagsch Comité voorde Nationale feesten. der Vereeniging „Haagsche Volksspeelterreinen”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 295