28 Verordening tot wijziging der verordening, regelende de inning van ontvangsten door anderen dan den Ge- meente-ontvanger (Verz. 1911, n". 4), vastgesteld 2 Maart. Verordening tot wijziging van het Reglement voorde Gemeentebank van Leening te 's-Gravenhage (Verz. 1911, n°. 9), vastgesteld 2 Maart. Verordening tot wijziging der verordening, regelende het gebruik van den eleetrischen ziekenwagen (Verz. 1907, n°. 24), vastgesteld 2 Maart. Verordening tot wijziging van de Verordening op het verleenen van pensioen aan ambtenaren der gemeente en aan hunne weduwen en weezen (Verz. 1910, n°. 13), vastgesteld 2 Maart. Reglement tot wijziging van het Huishoudelyk Re glement voor de Commissiën tot wering van School verzuim, vastgesteld 16 Maart Verordening tot wijziging der verordening op eenige markten te ’s-Gravenhage (Verz. 1911, n°. 13), vastge steld 20 April. Verordening tot wijziging van de verordening, regelen de de samenstelling en den werkkring der vaste Raads- commissiën, bedoeld bij de artt. 54 en 166 der Gemeentewet (Verz. 1911, n°. 7), vastgesteld 18 Mei. Verordening, regelende de aanstelling en de bezoldiging van Gemeentelijke Inspecteurs van het onderwijs te ’s-Gravenhage, vastgesteld 2 Juni. Verordening tot wijziging der verordening tot regeling van de bezoldiging van het onderwijzend personeel aan den cursus tot opleiding van onderwijzeressen en kweeke- lingen der gemeentelijke bewaar- of voorbereidings scholen (Verz. n°. 11 van 1909), vastgesteld 29 Juni. Verordening tot wijziging der verordening tot regeling van de jaarwedden der Leeraren en Leeraressen aan de Hoogere Burgerscholen der gemeente 's-Gravenhage (Verz. 1913, n°. 24), vastgesteld 29 Juni.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 29