I i 29 4°. De volgende verordeningen en instruction zijn door Burgemeester en Wethouders vastgesteld Verordening tot wijziging van de verordening op eenige markten (Verzameling 1911 n°. 13), vastgesteld 19 October. Verordening tot wijziging van het electriciteitstarief (verz. 1905, n°. 9), vastgesteld 7 September. Verordening tot wijziging der verordening, regelende het onderwijs op den Gemeentelijken Handelscursus te ’s-Gravenhage (Verz. 1907, n°. 23), vastgesteld 5 October. Verordening, regelende de toekenning eener uitkeering aan nagelaten betrekkingen van vaste leerkrachten bij het openbaar lager onderwijs te ’s-Gravenhage, vastge steld 4 Augustus. Verordening tot wijziging van de verordening voor het Gemeente Ziekenhuis te ’s-Gravenhage (Verz. 1905 n°. 1), vastgesteld 7 September. Verordening tot wijziging der Voorwraarden voor de levering van gas over muntgasmeters (Verz. 1900, n°. 14), vastgesteld 20 Juli. Verordening op de inrichting der gemeentelijke Politie te ’s-Gravenhage, vastgesteld 19 October. Verordening tot wjjziging van de verordening op de inrichting van de Brandweer in de gemeente ’s-Graven hage (Verz. 1895, n°. 2), vastgesteld 19 October. i® Regeling omtrent de uitkeering der jaarwedden aan het onderwijzend personeel bij gemeentelijke instellingen van onderwijs, voor zoover dat tengevolge van de mobi lisatie van Land-en Zeemacht onder de wapenen is of zal worden geroepen, vastgesteld 19 October en 28 December. VI Verordening tot wijziging der verordening voor de Openbare Scholen voor Middelbaar Onderwijs der ge meente ’s-Gravenhage (Verz. n°. 2 van 1901), vastgesteld 5 October. t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 30