L Byiage OVERZICHT DER O N T V A N G S T E N over het Dienstjaar 1913. Bevolking op 31 December 1913 Inkomsten uit Bezittingen. 291.923,72 173.825,345 f 34.180,— 745,06 218,218,02 126,514,82 301.851 zielen. 1. Batige sloten van vorige dienstjaren f 2.354.591,165 3. Weg-, straat-, riool-, brug-, kaai-, haven-, sluis-, dok-, boom- en veergelden, wik-, weeg-, meet- en keurloonen, gelden voor banken of staanplaatsen, rechten voort vloeiende uit de begrafeniswet, heffing wegens het schutten van vee, en andere gelden voor het gebruik of genot van ge meentewerken of inrichtingen, leges ter gemeentesecretarie en rechten van den burgelyken stand 4. Schoolgelden voor voorbereidend Lager Onderwas (bewaarscholen) 5. Schoolgelden voor Lager Onderwys. 6. Schoolgelden voor Middelbaar Onderwijs. 7. School-, college-, en examengelden voor Hooger Onderwys (Gymnasium) 8. Schoolgelden voor andere inrichtingen van Onderwijs, (naai-, brei-, muziek-, zang-, gymnastiekscholen, ry- en zwemscholen) Heffingen als belastingen geregeld, met uitzondering van die in kolom 9196 bedoeld. 2. Huren, pachten, renten, tienden, grond renten, erfpachten en andere inkomsten uit bezittingendaaronder begrepen op brengst van wegen, vaarten, sluizen en an dere werken buiten de Gemeente gelegen, doch voor hare rekening onderhouden f I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 302