7 3 26. f 17.749,75 29. 60.689,065) 608.072,75 7.142,40 25.178,48 27. 28. 797.437,69 600,— f 31. Uitkeering aan de gemeente ingevolge de wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad no. 156) bedoeld in art. 1 tot en met 9bis 32. Idem bedoeld in art 10 33. Rijks- en Provinciale bijdrage voor het Hooger Onderwijs 34. Rijks- en Provinciale bijdrage voor het Middelbaar Onderwijs 35. Rijksbijdrage voor kweekscholen 36. Rijksbijdrage ter vervanging van vroegere Ryksjaarwedden by het Lager Onderwys 37. Vergoedinga. krachtens art. 48 der wet op het Lager Onderwijs b. krachtens art. 49 der wet op het Lager Onderwijs wegens het geven van her- halingsonderwys tegen 30 ets. per lesuur. 38. Bijdragen van andere gemeenten, instel lingen van weldadigheid enz. in de kosten van het Lager Onderwijs 39. Bijdragen in de kosten van andere inrich tingen van Onderwijs (naai- brei-, muziek-, zang-, gymnastiek-, rij- en zwemscholen) 40. Subsidiën van het Ryk ingevolge art. 53 der wet op het Lager Onderwijs voor ge wone kosten van het Lager Onderwijs 41. Idem voor buitengewone kosten van het Lager Onderwijs 42. Onderstand aan gemeenten, die buiten staat zyn in alle of sommige kosten harer huishouding behoorlijk te voorzien. Belasting wegens gebouwde eigendom men en hunne aanhoorigheden, die ge legen zyn in bepaalde gedeelten der ge meente Belasting op de honden Belasting op tooneelvoorstellingen en andere openbare vermakelijkheden. Opbrengst van het vergunningsrecht wegens verkoop van sterken drank in het klein 30. Belasting op voorwerpen van verbruik (accijnzen) Uitkeering (van Ryk, Provincie en anderen), subsidiën, giften, legaten. OVERZICHT DER ONTVANGSTEN n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 304