7 ■A'" 4 OVERZICHT DER ONTVANGSTEN. 143.578,91 1 1.031,— 72,76 48. Opbrengst van verkochte eigendommen. Geldleeningen. 72.129,65s 14.043,88 1.767,78 600,— 23.366,00s 23.527,— andere ontvangsten voor f a. b. c. d. e. f- 9- h. i. Ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten. 49. Verkoop van rentegevende bezittingen f 50. Verkoop van andere goederen 46. Kestitutie van uitgezette kapitalen, van voorschotten, ’t zij aan ambtenaren, ’t zij wegens armwezen, belasting, militaire zaken, verhaalde vervolgings- en proces kosten, straatreparatie, kosten van ont smetting; ontvangsten ten behoeve van derden, stortingen voor pensioenen f 4.248.112,94 47. Boeten, aanhalingen, opbrengst van ge schut vee, van niet gereclameerde ge vonden goederen Afkoop van persoonlijke diensten, van belasting in natura en van verplichting tot arbeid of levering (artt. 193 en 239 Gemeentewet) 43. Subsidiën en verpleging van krankzinnigen 44. Bijdragen door Kijk, Provincie andere gemeenten, instellingen of bijzondere personen verstrekt voor: Politie Brandweer Openbare verlichting Gezondheidsdienst Openbare werken Armwezen Bestelloon telegrammen Pensioenen Andere doeleinden 45. Alle andere subsidiën, giften of legaten. 51. Opbrengst van geldleeningen ten name: a. van de gemeente b. van inrichtingen door haar beheerd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 305