r 8 3 2.307.334,905 234.599,27 114.451,99 s 173.723,35 Armwezen. 419.758,95 247.015,— 26.859,32 Landbouw, Handel en Nijverheid. 100.591,66 905.703,24 s i f 245.791,21s 32. Subsidiën aan maatschappijen van land bouw; toelage aan veeartsen, andere maatregelen in het belang van land bouw en veeteelt 33. Subsidiën aan maatschappijen van handel en nyverheid, kosten der Kamers van Koophandel en Fabrieken, Beurzen van Onderwijs, Kunst en Wetenschap. 22. Hooger Onderwijs, Jaarwedden, toelagen, vergoeding voor woning, pensioenbij dragen, terugbetaling van teveel genoten subsidie, schoolgebouwen, meubelen, be hoeften, verwarming en verlichting, prijs- uitdeelingen, examens, toezicht, subsi diën (Gymnasium) 23. Middelbaar Onderwijs: idem 24. Lager Onderwijs: idem, benevens kweek scholen, normaallessen, alsmede bijdra gen aan andere gemeenten 25. Voorbereidend Lager Onderwijs (bewaar scholen) idem 26. Andere inrichtingen van onderwijs (naai-, brei-, muziek-, zang- gymnastiek-, rij en zwemscholen, voorbereidend militair onderwijs) 27. Verschillende uitgaven ter bevordering van kunst, wetenschap en volksvermaak, als voor musea, bibliotheken, schouw burgen, volksfeesten en muziekkorpsen 28. Geneeskundige armenverzorging, jaar wedden van geneeskundigen en vroed vrouwen, kosten van geneesmiddelen (apotheek), gast- en ziekenhuizen. 29. Subsidiën aan instellingen van weldadig heid. 30. Kosten van overbrenging, plaatsing, ver zorging van behoeftige krankzinnigen 31. Alle overige uitgaven voor het armwezen, werkverschaffing, bedeeling, restitutie van onderstand, administratiekosten. 1 OVERZICHT DER UITGAVEN. 77 n 77 71

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 309