8 4 Beheer en onderhoud van bezittingen. 34. 92.034,14 Kerkelyke zaken. 35. Gemeentesehulden. 36. 2.011.879,50 37. 38. 1.271.000,— 39. 900.000,— Geldbelegging. 40. a 41. Aankoop van rentegevend goed, plaat sing van gelden Afkoop van door de Gemeente verschul digde lasten Subsidiën voor bouw of herstel van kerken of pastorieën, toelagen aan predikanten, pastoors, kosters, organisten 9.580,925 Grond-, dijk- en polderlasten, erfpachten, grondrenten, onderhoud en administratie, jaarwedden en toelagen aan rentmeesters, opzichters, arbeiders, kosten vallende op verhuringen, verkoopingen, brandassu- rantiën en alle kosten en lasten ten be hoeve van bezittingen, niet voor den publieken dienst gebruikt Rente van schulden ten name van: a. de Gemeente b. Inrichtingen door haar beheerd Annuïteit van schulden ten namea. der Gemeente fb. van inrichtingen door haar beheerd Aflossing van schulden ten name van: a. de Gemeente b. Inrichtingen door haar beheerd Aflossing van tijdelyke leeningen, ge sloten ter voorziening in de behoefte aan kasgeld koophandel, Kamers van Arbeid, Arbeids beurzen, kosten voor den yk, voor posterij-, telegraaf- en telefoonkantoren, subsidiën aan en keuring van openbare middelen van vervoerf 92.281,72® 6,2.500.000,— OVERZICHT DER UITGAVEN. n i .a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 310