30 Voornaamste in den Gemeenteraad behandelde onderwerpen. Behalve de vorenvermelde verordeningen, de aan- en verkoopen, verhuringen, verpachtingen, enz., in Hoofd stuk V te noemen en de onbewoonbaarverklaringen in bijlage n". 30 vermeld, kunnen de volgende in Uwe ver gaderingen behandelde onderwerpen als de meest belang rijke worden aangemerkt. Eerste vergadering op 5 Januari. Voortzetting der be raadslaging over het voorstel om in beginsel te besluiten, om de exploitatie van den Schouwburg voor het seizoen 1914/15 op te dragen aan een daartoe te vormen Ver- Verordening tot wijziging van de instructie voor den Directeur der Duinwaterleiding te 's-Gravenhage (Verz. n°. 7 van 1907), vastgesteld 16 Januari. Verordening tot wijziging van het Reglement op de gemeentelijke Arbeidsbeurs (Verz. n°. 22 van 1905), vastgesteld 5 Januari. Bijzondere voorschriften, bedoeld in art. 3 van het Werkliedenreglement (Verz. n°. 19 van 1911), goedge keurd 16 Juni. Reglement voor de aanwijzing en aftreding van de leden der Commissie van advies bedoeld in VIII van het Ambtenarenreglement, vastgesteld 3 Februari. Besluiten, voortvloeiende uit de artt. 68, le lid, sub 1° 68, le lid, sub 2"; 69; 90 en 91 van de Algemeene Politieverordening voor 's-Gravenhage van den 15den Juli 1902, laatstelijk gewijzigd den 16den November 1914, vastgesteld 30 December. Besluiten, voortvloeiende uit de artt. 40; 58, 3e lid; 60, 2e lid; 61, sub C; 68, le lid, sub 1°; 68, le lid, sub 2° en 81, le lid: 69; 82, sub b: 90; 91 en 92 van de Algemeene Politieverordening voor 's-Gravenhage van den 15den Juli 1902, laatstelijk gewijzigd 4 Mei 1914 vastgesteld 30 Juni.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 31