31 Zesde vergadering op 6 Maart. Aangenomen het voor- Tweede vergadering op 19 Januari. Beraadslaging over het voorstel om te besluiten tot de oprichting eener middelbare Daghandelsschool. Aangenomen een voorstel ter zake van het Raadslid Couvée en voorts gedeelte lik het voorstel van Burgemeester een Wethouders. eeniging en om een subsidie tot een nader te bepalen bedrag aan die Vereeniging te verleenen voor een Fransche Opera gedurende 'dat seizoen. Aangenomen een voorstel terzake van het Raadslid NedekbüRGH. Vierde vergadering op 16 Februari. Aangenomen het voorstel om bij de Kroon voorziening te vragen van het besluit van Gedeputeerde Staten tot niet-goedkeuring van het Raadsbesluit van 18 Augustus 1913, om ten behoeve van de gemeentelijke Hypotheekbank eene geldleening aan te gaan van ten hoogste één millioen gulden. Aangenomen het voorstel tot goedkeuring van een plan tot aanleg van straten op nabij de Schenk gelegen terreinen. Vyfde vergadering op 2 Maart. Aangenomen het prae- advies op de adressen van den Verhuurdersbond „On derling belang” e. a., met verzoek de kosten van de kunstverlichting van niet aan de gemeente toebehoo- rende straten in het vervolg voor rekening van de ge meente te nemen. Aangenomen het praeadvies op het adres van de firma F. Smits van Waesberghe, met verzoek om vergoeding van schade, door haar geleden tengevolge van de on bewoonbaar verklaring van het perceel Geest no. 50/51a. Derde vergadering op 2 Februari. Aangenomen het voorstel om de motie van het Raadslid Helsdingen in zake de oprichting van een gemeentelijke kleermakerij te verwerpen en tevens niet in te gaan op het denkbeeld tot oprichting van een gemeentelijke schoenmakerij. Interpellatie van het Raadslid Harms inzake de be noeming van de Commissie van toezicht en voorlichting ten aanzien van den gemeentelijken Schouwburg. t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 32