11 13 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. 1 Januari 1914 1 Juli 1914 r schrijver idem idem De Directeur, THEODOR STANG. 1914 J. M. Bavius, R. J. Pasveer, Mej. M. L. Christiaan, Eervol ontslagen: J. Zwarenstein, 2e klerk Gepensionneerd J. Beek, chef der controle m. B y 1 a g e n. Het diagram van het dagelyksch verbruik (Bijlage 1) toont een minimum verbruik op Donderdag 1 Januari van 14874 M3 bij een maximum verbruik van 38249 M3 op Zaterdag 11 Juli. Het gemiddeld verbruik per dag bedroeg voor de gemeente ’s-Gravenhage 23730 M3 en met de beide gemeenten Loos- duinen en Hof van Delft 23983 M3. Tengevolge van den oorlogstoestand en de onzekerheid steeds voldoende brandstoffen voor de stoompompmachines te kunnen bekomen werd in de maand Augustus een nieuwe drukregeling ingevoerd waarbij op de uren van het minste verbruik lagere druk werd gegeven, voornamelijk in de late avonduren en gedurende den nacht. Hierdoor, alsmede door de beperking van besproeien van straten en plantsoenen met leidingwater, werd met de be sparing aan brandstoffen een aanzienlek minder verbruik van duinwater verkregen zooals bijlage 1 duidelijk aangeeft. Het gemiddeld etmaalverbruik in Juli van 29324 M3 daalde in Augustus tot 23808 M3 en bereikte in December 20624 M3 by 20968 M3 in Januari 1914. Het gemiddeld etmaalverbruik per hoofd (bijlage 2) was gelijk aan dat van de beide voorafgaande jaren n.l. voor ’s-Graven hage 77 liter en met de beide andere Gemeenten 76 liteiL-, De bylage 3 werd in Ha hiervoor reeds nader besproken. De daling van den waterstand in de verzamelkom in Juli is niet alleen toe te schrijven aan het meerder verbruik in die maand, maar is voornamelyk het gevolg van de regeling van den aanvoer ter bekoming van den benoodigden lageren stand voor de in deze maand verrichte werkzaamheden. De uitkomsten van het scheikundig en bacteriologisch onder zoek door den Gemeentelyken Keuringsdienst van Voedings middelen (bijlagen 4 en 5) geven geene aanleiding tot andere opmerkingen dan dat het leidingwater steeds van uitstekende hoedanigheid was en de samenstelling geen verschil aantoont bij die van de vorige jaren. met ingang van: 1 April 1 1 Mei

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 326