11 1 REKENING van de Duinwaterleiding over het jaar 1914. OVERZICHT. Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage, v. KARNEBEEK. De Secretaris, M. VAN REENEN. Naar aanleiding van de rekening der Duinwaterleiding over 1914 hebben Burgemeester en Wethouders de eer het volgende op te merken. Het winstsaldo, dat over 1913 f 241.688,58® bedroeg, is over 1914 f 250.522,62 geweest en is dus f 8.834,03® of ruim 31/, °/0 meer. De baten zjjn rond f 53.200 of ruim 4 °/0 meer. Meer werd in hoofdzaak opgebracht door de posten: art. I „Op brengst van Duinwater” rond f 34.600 of ruim 3 °/o en art. II „Opbrengsten uit de Distributie” rond f 17.400 of ruim 91/, °/0. De lasten zijn rond f 44.400 of ruim 4*/i °/o meer. Meer werd in hoofdzaak gevorderd voor art. I „Exploitatie Pomp station” rond f17.500 of ruim 27’/s °/o (hoofdzakelyk een gevolg van de boeking der schoonmaak van de filters, op dit art.) art. II „Distributiekosten” rond f7000 of ruim 80'/2 c'/o (voor namelijk wegens meerdere werken voor rekening van anderen, waarvan de inkomsten verantwoord zijn op art. II der Baten „Opbrengsten uit de Distributie”), art. V „Algemeene Onkos ten” rond f 16.900 of ruim 10’i°/o en art. IX „Uitkeeringen aan de Gemeente” rond f 11.000 of ruim 3‘/i °/p. Voor art. IV „Onderhoudskosten” werd rond f 16.812 of ruim 28 °/o min der uitgegeven, hoofdzakelyk door de verantwoording op art. I „Exploitatie Pompstation” van de kosten der schoon maak van de filters. De kostprijs van het water bij de verbruikers bedroeg 9.7557 cent per M3, tegen 9.7796 cent per M3 in 1913. De hoeveelheid opgevoerd water steeg van 8.470.000 M3 in 1913 tot 8.754.000 M3 in 1914, eene vermeerdering van ruim 3 °/o. Aan uitbreiding werd uitgegeven rond f 244.200 tegen rond f 187.500 in 1913. De buizenleiding werd gebracht van 310.666 M. op 321.706 M., dus rond 11.000 M. of ruim 3*/s meer. i i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 335