32 Zevende vergadering op 16 Maart Aangenomen het voor stel om met eenige Vereen igingen overeenkomsten aan te gaan betreffende het in hare inrichtingen verschaften van poliklinisch specialistische hulp óf doorloopende verpleging óf wel beiden. Aangenomen het voorstel van de Commissie ad hoe, met opdracht om te onderzoeken of de heer STKAUSsal of niet terecht beweert, dat hij door verkeerde inlich tingen van ambtenaren der Gemeente niet tijdig tegen zijn aanslag over 1910 heeft gereclameerd. Aangenomen het voorstel om voor den aanleg van eene straat te bestemmen een gedeelte van den door de perceelen Noordeinde no. 29 en 29 a/b en Heul- straat no. 1 en 3 ingenomen grond en om Burgemeester en Wethouders te machtigen tot het doen van de noodige stappen ter verkrijging van onteigening van die perceelen geheel of gedeeltelijk. stel om Burgemeester en Wethouders te machtigen met L. Roosen te Parijs eene overeenkomst te sluiten be treffende de exploitatie va’n den Schouwburg. Tiende vergadering op 20 April. Voortzetting der be raadslaging over het voorstel tot wijziging van de Al- gemeene Politieverordening. De eindstemming zal in de volgende vergadering worden gehouden. Negende vergadering op 6 April. Beraadslaging over het voorstel tot wijziging van de Algemeene Politiever ordening. De verdere beraadslaging wordt uitgesteld tot de volgende vergadering. Achtste vergadering op 30 Maart. Aangenomen het voorstel omtrent de beschikking, te nemen naar aanlei ding van de verzoeken van L. F. O. Brackel e.a., om te ontvangen terugbetaling van betaalde belasting of schadeloosstelling. Aangenomen het voorstel om op de Gemeentebegrooting voor 1914 gelden beschikbaar te stellen voor het restau- reeren van den Schouwburg en den inventaris daarvan. Interpellatie van het Raadslid Varenkamp, betreffende den geneeskundigen dienst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 33