33 Elfde vergadering op 4 Mei. Aangenomen het voorstel om niet in te gaan op het voorstel van het Raadslid Ter Laan betreffende de verstrekking van kindervoeding aan R.K. scholen. Interpellatie van het Raadslid Nijpels omtrent de straatm akersstaking. Dertiende vergadering op 2 Juni. Gewijzigd aangenomen het voorstel om te besluiten tot reorganisatie der school aan de Atjehstraat. Aangenomen het voorstel tot vaststelling eener ver ordening, regelende de aanstelling en de bezoldiging van den Gemeentelijken Inspecteur van het onderwijs. Twaalfde vergadering op 18 Mei. Aangenomen het voor stel tot het aangaan van eene geldleening van ten hoog ste f 10.000.000. Aangenomen het voorstel om op te heffen de Commissie van bijstand in het beheer van het Gemeente-zieken- huis en die in het beheer van de zaken betreffende de Openbare Gezondheid, en om in de plaats van die twee Commissiƫn in te stellen eene Commissie van bijstand in het beheer van de zaken, betreffende de Openbare Gezondheid en van het Gemeente-ziekenhuis. Vijftiende vergadering op 29 Juni. Aangenomen het voorstel om met intrekking van het betrekkelijk Raads besluit van 15 Juni 1914, op de Gemeentebegrooting voor 1914 gelden beschikbaar te stellen voor de inrichting van het gebouw aan de Laan no. 5, tot gemeentelijke middelbare Daghandelsschool. Vaststelling der rekeningen van de verschillende bedrijven over 1913. Veertiende vergadering op 15 Juni. Aangenomen het voorstel van bet Raadslid Sillevjs, om de behandeling der salarisregeling van de ambtenaren te doen voorbe reiden door eene Raadscommissie. Aangenomen het voorstel om op de Gemeentebegrooting voor 1914 gelden beschikbaar te stellen voor de inrichting van het gebouw aan de Laan no. 5 tot gemeentelijke middelbare Daghandelsschool. 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 34