34 Zestiende vergadering op 6 Juli. Aangenomen het voor stel om te bepalen, op welken voet aan vereenigingen, vennootschappen en stichtingen, uitsluitend in het belang van verbetering der volkshuisvesting werkzaam en als zoodanig toegelaten, die zich daartoe mochten aanmelden, steun van de gemeente voor de uitvoering hunner bouw plannen kan worden verleend. Mede aangenomen een voorstel ter zake van het Raadslid Romeyn en een voorstel van het Raadslid Hoejenbos, houdende uit- noodiging aan Burgemeester en Wethouders om prae- advies uit te brengen over het denkbeeld om van gemeentewege op te richten een tehuis voor ongehuwde arbeiders. Negentiende vergadering op 4 Augustus. Mededeelingen van den Burgemeester in verband met den ingetreden oorlogstoestand en machtiging van Burgemeester en Wethouders tot het doen van de uitgaven, die door even- tueele exceptioneele omstandigheden worden geboden. Twintigste vergadering op 24 Augustus. Aangenomen het prae-advies op het voorstel van Dr. K. H. Rom- bouts en 9 andere Raadsleden tot wijziging van art. 27, lid 1 sub b, van het Werkliedenreglement 1911. Interpellatie van het Raadslid Hoejenbos betreffende de maatregelen, die het College van Dagelyksch Bestuur voornemens is te nemen in verband met de ernstige tijdsomstandigheden. Zeventiende vergadering op 20 Juli. Aangenomen het gewijzigd voorstel, om aan te koopen, nabij de tram remise aan de Laan van Meerdervoort, in de gemeente Loosduinen gelegen oppervlakten grond en water en om aan de Naamlooze Vennootschap „Hospitium Hagense” in erfpacht uit te geven eene oppervlakte gemeentegrond, gelegen ten N. W. van de Laan van Meerdervoort. Interpellatie van het Raadslid Hoejenbos inzake de staking van het trampersoneel. Een en twintigste vergadering op 1 September. Benoe ming van Wethouders wegens periodieke aftreding. Samenstelling van verschillende Commissiën. Samenstelling van de afdeelingen voor het onderzoek

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 35