i I I By lage 12 HOOFDSTUK I. Beheer der fabrieken, enz. Geregeld werden dagelyks aan de fabrieken waarnemingen verricht omtrent de hoedanigheid van het gas. De resultaten dezer waarnemingen zyn in bylage 1 vermeld. De gemid delden van maand tot maand der waarnemingen omtrent de lichtsterkte en de zuiverheid van het gas, welke ter controle door Dr. J. Romeny in het laboratorium der H. B. S. aan de Stadhouderslaan werden verricht, zijn eveneens in bylage I opgenomen. De prys van het gas over gewone meters was 6 cents, over muntmeters 6*/2 cent per M3. Die van gas voor indu- striëele doeleinden bedroeg 5 cents per M3., met een rabat van */2 cent per M3. voor het boven eene hoeveelheid van 10000 M3. door eenzelfden verbruiker in één perceel of aangrenzende perceelen, gedurende een kalenderjaar ver bruikte gas. De fabrieken werden ingevolge Raadsbesluit van 16 Decem ber 1879 beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijge staan door eene Commissie. Deze Commissie bestond op 1 Januari 1914 uit de heeren F. H. van Malsen, Mr. H. A. van Raalte, J. J. Verburg en L. Hoejenbos, onder voorzitterschap van den heer J. C. Jansen, Wethouder voor de Gemeentebedrijven. De heer Van Malsen, die sedert 1883 lid der Commissie was, is op 16 Januari 1914 overleden. In de Raadsvergadering van 4 Mei 1914 werd in de vacature benoemd de heer J. H. Warneke. In de vergadering van den Gemeenteraad van 1 September 1914 werd de Commissie opnieuw samengesteld en tot leden benoemd de heeren J. H. Warneke, Mr. H. A. van Raalte, J. J. Verburg en L. Hoejenbos. Het voorzitterschap bleef opgedragen aan den Wethouder, den heer J. C. Jansen. VERSLAG van den toestand en de exploitatie der Genieentegasfabrieken over het dienstjaar 1914.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 353