12 3 De gebouwen, inrichtingen en roerende goederen der beide fabrieken zyn, door tusschenkomst der firma J. D. Jn. Eyken Sluvters Jr. te Amsterdam, op beurspolis tegen brandschade verzekerd voor den tijd van 5 jaren, t. w. van 1 Januari 1913 tot 1 Januari 1918, met jaarlyksche premiebetaling. Met 31 December 1914 is een veertigjarig tijdperk van Gemeentelyke exploitatie van het gasbedryf alhier afgesloten. Op 1 Januari 1875 overgenomen van den toenmaligen con cessionaris, heeft het zich in dien tijd ontwikkeld van één fabriekje met een paar duizend afnemers, die een gasprys van 18 cents per M3. betaalden, tot eene instelling met twee groote fabrieken en weldra 65000 verbruikers, voor wie de normale gasprys tot 6 cents per M3. gedaald is. De jaar productie steeg van nog geen 4 millioen tot 58*/2 millioen M3. Tot de inkomsten der Gemeente leverde het bedrijf eene bydrage van tegen de 17 millioen gulden. Hoewel geen ofticieele herdenking plaats vond, werd toch op ongezochte wyze in het bedryf zelf de aandacht op het feit gevestigd door de viering op 1 Januari 1915 van het veertigjarig dienstjubileum van den oudsten boekhouder, den heer J. J. Btickmann, waarby de administrateur gele genheid vond te wijzen op het samenvallend bedrijfsjubileum en de ontwikkelingsgeschiedenis van het bedrijf uit eenige cyfers aan toonde. aanvullingen op Ryfcs-pensioenen; premie voor eigen pensioen van na 1 Mei 1913 aan gesteld personeel; 4e de aanvullingspremie op de van het personeel geheven kortingen voor weduwen- en weezenpensioen, opgenomen y- onder letter d 5e de premie ten bate van het Gemeentelijk Ongevallenfonds, vermeld by letter f van art. VI der Lasten in de Bedryfs- rekening. 85.966,245 f 840.133,74 s Buitendien kwam ter beschikking der Gemeente-. Ie de restitutie van loopende Gemeente-pensioenen 2e 3e De uitkeeringen aan de Gemeente bedragen over het dienst jaar 1914: a. voor het gebruik van den ondergrond, berekend over eene buizenlengte van 298.467 M. a f 2,50 per M. f 746.167,50 b. voor het beheer der Gemeente 8.000, Bovendien kwam ter beschikking der Ge meente het winstsaldo, bedragende volgens de Bedryfsrekening. opgenomen als No. I in het Administratief Overzicht. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 355