12 5 HOOFDSTUK Ia. 28 ui werklieden. 2.9 Juni. De rekening der Gemeentegasfabrieken over 1913, door Burgemeester en Wethouders nagezien en in orde be vonden, vastgesteld met een batig saldo van f 379.843,61. 26' October. De begrooting der Gasfabrieken voor 1915 vastgesteld. 31 ambtenaren, 112 werklieden, 3 1 Invloed van den Oorlogstoestand. Personeel. 22 Juli. Voorwaarden voor de levering van gas over muntgasmeters gewijzigd. Door deze wijziging is vervallen de bepaling in art. 2 der Voorwaarden, dat voor het koste loos leggen van hoofdgasleidingen in niet door de Gemeente overgenomen straten, onmiddellijke aansluiting van minstens 20 verbruikers vereischt werd. Bedoelde hoofdgasleidingen worden dus in het vervolg tot een maximum van 5 M. per onmiddellijk daarop aangesloten verbruiker kosteloos ge leverd en gelegd. De overige lengte moet by vooruitbetaling aan de Gasfabrieken worden vergoed. Wegens de mobilisatie werden tot den militairen dienst opgeroepen 1 September. Aangenomen het voorstel van Burgemeester en Wethouders om ten dienste van de Gasfabrieken te huren het huis Lange Beestenmarkt No. 2. Dit perceel wordt ge bruikt voor wachtlokaal voor lantaarnopsteker^ en voor portierswoning. De huur gaat in 1 December 1914 en eindigt 30 November 1919. Huurprijs f 500,per jaar. f 6.265,11 17.869,74 f 24.134,85 Voor zoover onvermijdelijk in den dienst der afwezigen moest worden voorzien, is los personeel aangenomen. waarvan teruggekomen zoodat op 31 December nog afwezig waren te zamen 139 personen. Aan de afwezigen werd van 1 Augustus tot 31 December 1914, als toeslag op de Rijksuitkeering, voor zoover deze werd verleend, betaald: aan de ambtenaren VERSLAG DEK GEMEEXTEGASFABKIEKEN. v n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 357