12 G as ol i e. De voorraad olie voor de watergasfabricatie bedroeg begin Augustus ongeveer 9.100 H.L., voldoende voor circa 3 maanden. Sedert kon 1000 ton tegen contractprijs worden bygekocht. De aanvoer had geregeld plaats en ondervond slechts eenmaal bemoeilijking door de aanhouding van een tankstoomer door de Engelschen, die echter spoedig vrij gegeven werd. Van de door de aanhouding veroorzaakte extra-kosten kwam een deel ten laste van het bedrijf. Door combinatie met Amsterdam, Rotterdam, Haarlem en Leiden kwam voor 1915 een nieuw' contract tot stand tegen den zelfden prijs voor de eerste, en tot lageren voor de latere leveringen. Op 31 December bedroeg de voorraad aan beide fabrieken circa 9.600 H.L., weder toereikend voor ruim drie maanden. Terwijl in het tijdperk Aug./Dec. 1913 van de totale gas productie ad 26.084.374 M3. door de watergasfabrieken 4.057.843 M3. of 15'/2 "as geleverd, bedroegen deze cijfers over hetzelfde tijdperk in 1914: productie 25.183.353 M3., waarvan watergas 5.808.177 M3. 23 Kolen. By het intreden van den oorlogstoestand waren de gewone kolenbergplaatsen aan beide fabrieken gevuld. De totale voorraad bedroeg bijna 28.000 ton en zou onder gewone omstandigheden voor 2*/2 maand, dus tot half October, vol doende geweest zijn. Wegens de dreigende beperking van aanvoer op de loopende contracten is van H.H. Burgemeester en Wethouders machtiging gevraagd en verkregen tot buiten gewonen aankoop van direct beschikbare kolen en olie, met het gevolg dat tot eind December zijn bygekocht 30.900 ton Engelsche, 2.500 ton Duitsche en 1.500 ton Limburgsche kolen, tot prijzen, varieerende van f10,10 tot f 13,50 per ton. Op 31 December bedroeg de totale voorraad ruim 25.000 ton, zoodat, ondanks de suppletoire aankoopen, 3.000 ton minder aanwezig waren dan begin Augustus. De voorraad werd voor 2 maanden toereikend geacht en is door nieuw’e aanvoeren op peil gehouden, zoodat aanvang Februari 1915 weder vopr 2 maanden voorhanden was. Gaslevering. Tegelijk met de voorstellen tot aankoop van kolen en gasolie zijn aan H.H. Burgemeester en Wethouders ver schillende middelen tot beperking van het gasverbruik ter overweging aangeboden, als: drukvermindering, beperking 6 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABKIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 358